Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


Projekt „Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla”

Od września br. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i Szkole Filialnej w Chociemyśli realizowany jest projekt pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Kotla” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III. Łącznie projektem jest objętych 83 uczniów, z tego 38 uczniów zostało zakwalifikowanych do wzięcia udziału w co najmniej dwóch rodzajach zajęć. 

W ramach projektu prowadzone są:

  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji),
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci w zaburzeniami rozwoju mowy.
    • Łącznie utworzono 25 grup zajęciowych. Grupy liczą od 4 do 10 uczniów co sprzyja indywidualnemu rozwojowi uczniów. Wartość projektu wynosi 67 038, 20 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych.

      Więcej informacji»