Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


projekt nasze przedszkolaki

Gmina Kotla pozyskała środki unijne na utworzenie nowej grupy w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Chociemyśli. Projekt pn. "Nasze przedszkolaki" będzie realizowany przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli do 31 lipca 2013 r. w ramach poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Po tym okresie oddział przedszkolny będzie prowadzony przez Gminę Kotla przez okres co najmniej 12 miesięcy zgodnie z założeniami projektu. Celem głównym projektu jest Wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowej grupy dla 25 dzieci (w tym 18 dz., 7 ch.) w wieku 3-5 lat z obszarów wiejskich tj. gminy Kotla w okresie od września 2012 r. do lipca 2013 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 107.424,57 zł, w tym 91.310,89 zł stanowi pozyskane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostała kwota to wkład własny Gminy. 

Z uwagi na znaczenie projektu Gmina Kotla mimo, że nie były jeszcze znane wyniki konkursu z dniem 1 sierpnia br. podjęła jego realizację na własne ryzyko. W sierpniu przeprowadzono nabór dzieci do nowej grupy zgodnie z harmonogramem projektu oraz zorganizowano spotkanie informacyjno-promocyjne dla rodziców i opiekunów, w celu poinformowania o założeniach projektu.

Z dniem 3 września br. uruchomiono nową grupę w oddziale przedszkolnym w Chociemyśli i uczęszcza do niej 25 dzieci 3-5 letnich głównie z sołectw Kozie Doły, Chociemyśl, Skidniów i Zabiele.

Więcej informacji»