Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


pedagog

Pedagog szkolny mgr Ewa Kempa zaprasza zainteresowanych rodziców i opiekunów: 

Poniedziałek- 7.45- 15.00

Wtorek- 7.45- 15.00 

Środa - 8.00- 12.00 ( SF Chociemyśl) 12.20- 14.00 ( Kotla)

Czwartek- 7.45- 12.00

Piątek --7.45- 9.00

Pedagog

Pedagog to osoba najczęściej pracująca w szkole, przedszkolu lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy i opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów. 

ZADANIA PEDAGOGA Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych, poprzez:

- obserwację zachowania pojedynczych uczniów. 

- rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą. 

- diagnoza, analizowanie wyników nauczania i zajęcia kompensacyjne (w szczególności w specyficznych trudnościach w uczeniu się tj.dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, dyspraksja). 

- rozmowy z rodzicami. 

- udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych. 

- porady wychowawcze, ocena zachowania, pomoc: 

- rozwój emocjonalny, poznawczy i językowy dziecka 

- rozwój ruchowy: norma, zaburzenia, diagnoza 

- w zakresie neuropsychologicznych podstaw rozwoju zachowania i uczenia się dziecka 

- w zakresie zaburzeń rozwoju dziecka w systemie rodziny 

- wspomagania rozwoju mowy 

- wspomaganie rozwoju intelektualnego 

- wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez zabawę 

- zaburzeniach zachowania. 

- Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież i rodziców, nauczycieli. 

Ponadto:

• Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce. 

• Występowanie do dyrektora szkoły, po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych), o zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy. 

• Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego.

• Udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

• Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki), ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu. 

• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego. 

• Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

• Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa). 

• Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży, zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających. 

• Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia. 

DODATKOWE ZADANIA PEDAGOGA 

• Prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, o ile posiada przygotowanie specjalistyczne, z terapii pedagogicznej, logopedii, socjoterapii. 

• Prowadzenie przedmiotów przygotowujących do życia w rodzinie (obecnie również i tu trzeba mieć przygotowanie specjalistyczne). 

• Pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego opiekuna stażu, edukatora, eksperta.

PEDAGOG SPECJALNY - TERAPEUTA To pedagog profesjonalista, mający uprawnienia do diagnozy, edukacji i terapii (specyficzne trudności w uczeniu się oraz całościowe zaburzenia rozwoju np. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zespół Retta). Zakres pracy to opieka wychowawczo-lecznicza nad osobami z zaburzeniami rozwoju, odchylonymi od normy w sposób taki i w takim stopniu, który utrudnia im wyraźnie prawidłowy rozwój i normalne funkcjonowanie w środowisku fizycznym i społecznym, co wymaga stosowania specjalnych metod, urządzeń, itp. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Oprócz osób niepełnosprawnych pedagogika specjalna zajmuje się też ludźmi wybitnie zdolnymi. 

Główne działy pedagogiki specjalnej to: 

• pedagogika rewalidacyjna, rehabilitacyjna, np. oligofrenopedagogika - pedagogika zajmująca się upośledzeniami umysłowymi, surdopedagogika - pedagogika zajmująca się upośledzeniami słuchu i mowy, tyflopedagogika - pedagogika zajmująca się upośledzeniami wzroku, 

• pedagogika lecznicza lub inaczej pedagogika terapeutyczna - pedagogika zajmująca się kalectwami i schorzeniami przewlekłymi,

• pedagogika zdolnych i uzdolnionych, 

• pedagogika korekcyjna, 

• pedagogika resocjalizacyjna - pedagogika związana z zaburzeniami zachowania się na tle czynników organicznych i środowiskowych. 

• Bibliografia 

• 1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika

• 2. http://pedagogszkolny.pl/viewpage.phppage_id=1

,, Wyprawka Szkolna 2015”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli informuje, że w sekretariacie szkoły można pobrać wioski na dofinansowania do podręczników ,, Wyprawka Szkolna 2015”. Termin składania wniosków do 7 września 2015 r.

Więcej informacji  »


Baśń o rybaku i złotej rybce


Dnia 13.12.2012r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się przedstawienie przygotowane przez Teatr Humoru ,,Igraszka” z Wałbrzycha, podczas którego uczniowie szkoły obejrzeli barwne widowisko teatralne ukazujące te wartości, które są istotne w życiu każdego człowieka- nieustająca walka ,,dobra ze złem”, chciwością, uzależnieniem czy innymi wadami człowieka. Baśń jest wskazówką dla każdego z nas w jaki sposób dążyć do lepszego, bardziej wartościowego życia. Aktorzy poprzez sztukę pokazują jakie zachowania są negatywne i jakie konsekwencje ponosi człowiek, który myśli tylko o sobie, który dąży do unicestwienia z powodu używania produktów niszczących jego osobowość, wpływających na jego myślenie i stosunek do innych ludzi. Celem przewodnim spektaklu było uświadomienie uczniom jaki wpływ na ich życie może mieć próbowanie czy nawet używanie takich środków, które są powszechnie uznawane za szkodzące zdrowiu i życiu każdego człowieka. Przedstawienie ,,Baśń o rybaku i złotej rybce” sfinansowane zostało ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli, za co w imieniu społeczności uczniowskiej bardzo dziękuję. 

Ewa Kempa- pedagog

Relacja fotograficzna »