Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


Projekt "Szkoła pełna możliwości”

Informacja o projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” "Szkoła pełna możliwości".

Beneficjent: Stowarzyszenie" Z głębi serca” z siedzibą Kotla, ul. Głogowska 90 

Partner: GMINA KOTLA

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli 

Okres realizacji: 02.09.2013-27.07.2014 r. 

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. W projekcie zapewnione są 32 miejsca dla uczniów klas 5-6. 

Celem głównym projektu jest: Wyrównanie szans edukacyjnych u 32 dzieci, uczniów klas 5-6 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz zminimalizowanie zdiagnozowanych problemów w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia:

- zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie:

 • języka angielskiego
 • przyrody
 • matematyki

- zajęcia wyrównawcze z:

 • matematyki
 • przyrody
 • języka angielskiego

- warsztatowe zajęcia wyjazdowe – Dolnośląski Festiwal Nauki, „Lekcje w przyrodzie” – zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej, organizowane przez Fundację Ekologiczną „Zielona akcja” .

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie dodatkowe w postaci: 

a) materiałów szkoleniowych potrzebnych dla ucznia w czasie zajęć (o zawartości związanej ze specyfiką rodzaju zajęć dodatkowych)

b) poczęstunku podczas wyjazdów na zajęcia warsztatowe Podczas rekrutacji kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • diagnozą wyników nauczania
 • zaobserwowanymi uzdolnienia dzieci w kierunku przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i języka angielskiego
 • zaobserwowanymi problemy w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i języka angielskiego
 • opiniami wychowawcy/pedagoga szkolnego
 • opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa dzieci w projekcie pn. „Szkoła pełna możliwości” na rok szkolny 2013/20134 w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie" Z głębi serca” z siedzibą Kotla, ul. Głogowska 90, a realizatorem Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Szkoła pełna możliwości”"